Вярнуцца да пачатку

c͡a̶͢͝o̧̢s̀͟5̸̧5́͟5

  • VJ Set
  • Live Cinema (Narrative)
  • Experimental Electronics
  • 2488 Праглядаў
  • Падабаецца
c͡a̶͢͝o̧̢s̀͟5̸̧5́͟5
[Тэкст даступны толькі на англійскай мове] v̆̔ͫͦ̌ỉ̔̎̎̓̍͆ď̅̋͋̓̓e̽ͭͦͫo ͯg̍̐͒̈́̔̀̈lͭͦ̈ͭiͤ̔ͪ̔̄̈tcͦͣ̌̒̈̽hͧ͂ͥͧ ͮͫͧ̋͂̑b̈́y̋ͨ ͬ̾ͣͥw̽̇i͗̿ͭlͭd̅͗̈́̑̔̋ ͛c͌̀ͣ̍ĩřcͬ̌ͭͤ͐̐̉ȕȉ̊̐t̃š̒ͤͨ͌ͣ ͦaͫ̈́ͮ̈ͥn̈́dͯ͐͋ ͤ́ͫ͊ͧ̀͋b̊͋̂̈̚e̿̍̉͗̌ͧ̊n͊tͨ͐̉̓͗ͧͫ ̍̂̃̎͗̀ͦeͤͪl͊̈ͧͥͣ̀e͊́̿ͯ͒̃č̉ͥͨ̔t̑̋͛̔̓͊r̂͗̌̈́o͆̄̋͗̒̚n̄̓iͮ̇c̏ͩ ̆͋̿̄̂de͂̉vͭ͐̅̀ͩ͌ͨi͗̐cͦ̒͌ͫͭĕ̿̄s͌.ͯ̇
̄̄ͩ̊̉noͨͪ͋͒͋-͂ͭ͛̒̈̆fͨiͤͮ ͦͧp̐̉͋ͤuͣ̔̚n̍̏͂̆̉̊̐k ͌͐̈́̅ͨ̄v̔̏͌͆͊j ̍̽̍̑ͤ͒set͛̓̌͐̓̎ͪ.

Працягласць (хвілін)

20

Што трэба

table 2mX 1m, video output 1R̓̏ͧͮC͒̄̔̑A̟͓̾ or S*V̹̠̺ͯ͗ï̝͍̙̄͛deo.

  • VJ Set
  • Live Cinema (Narrative)
  • Experimental Electronics

Аўтары

La Capra
La Capra

Italy Vallo della Lucania

Відэа (1)